२०२०-२१ आय.एस.एल: मुम्बय सिटी एफसीन जोडली नामना, एफ सी गोवाचे विक्रम, खालीद जमीलान केलें वालोराचें काम

0

2020-21 इंडियन सूपर लीग फुटबॉल सर्त आता ‘बाद’ म्हळ्यार ‘नॉक-आउट’ पांवड्यार पावल्या. कोरोना महामारीक लागुन अंदू ही आय.एस.एल सर्त पुराय तरेन गोंयांतच ‘बायो-सेक्यूर बबलांत’ चलता. बाद फेरी म्हळ्यार सेमी-फायनली आनी फायनलूय हांगाच जातली. पुण फुटबॉल मोगी जनतेक मात आत्तांय स्टेडियमाच्यो गेटी उगड्यो जायत अशें दिसना. नोव्हेंबराच्या 20 तारकेक ह्या सातव्या वर्सुकी आय.एस.एल सर्तींक सुरवात जाल्ली आनी 28 फेब्रुवारीक लीग पांवड्याची निमाणी जाल्यार अंदूंचे मोसमाची 110वी मॅच जाली. हांतूंत स्पॅनिश कोच सर्जीयो लोबेराचे मार्गदर्शना खाला मुम्बय सिटी एफसीन आंतोनियो लोपेझ हबासाचे एटीके मोहन बागानाक 2-0 हरोवन लीग मोसमाचें वस्तादपण पयलेच खेप जोडलें. हया बरोबरच फूडल्या ए.एफ.सी आशिआई चॅंम्पियन्स लीगांत खेळपाक, मुम्बय पात्र थाल्ले. एटीके मोहन बागानाचे मुम्बय इतलेच 40 गुण जाल्ले पूण तांचेर मॅच पडिल्ल्यान, कोलकातांतल्या ह्या दिग्गज पंगडाक दुसरे सुवातेर समाधान मानचें पडलें. नॉर्थईस्ट यूनायटेड 33 गुण घेवन तिसरे आनी एफ सी गोवा 31 पोइंट सयत चौथे, मेळून आतां बाद फेरी खेळटले.

मुम्बय सिटी एफसी आनी एटीके मोहन बागान लीग पांवड्यार सगळ्यांत चड जैत जोडपी पंगड थाल्ले. तांणीं दरेकी 12 गेमींनी जैत जोडलें. सगळ्यांपरस चड गोल मात मुम्बय सिटी एफसीन माल्ले. तांणीं 20 मॅचींनी 35 गोल माल्ले. एटीके मोहन बागानाची बचाव-फळी सगळ्यांत पेजाद थाल्ली आनी ह्या पंगडान लीग पांवड्यार सगळ्यात कमी म्हळ्यार 15 गोल घेतले.

नॉर्थईस्ट यूनायटेड आनी एफ सी गोवान दरेकी 31 गोल माल्ले. ह्या सर्तींतल्या ऊंचेल्या-चार पंगडांमदीं, एफ सी गोवाच्या नांवार सगळ्यांत चड म्ह्ळ्यार 10 बादाबाद मॅची जमा जाल्यो जाल्यार सगळ्यो टीमी धल्ल्यो जाल्यार सगळ्यांत चड बादाबाद गेमी हैद्राबाद एफसी आनी चैनईन एफसीच्यो – दरेकी 11.

एफ सी गोवान सात वर्सांचे आय.एस.एल इतिहांसात सव्वे खेप सेमी-फायनलींत पावपाचो विक्रम केलो. तशेंच स्पॅनिश कोच हुआन फेर्रांदोचे मर्गदर्शनाखाला खेळटाना एफ सी गोवा सेगीत 13 गेमी हरूंक ना. होय येजमानांनी रचिल्लो एक नवो विक्रम!

भारतीय कोचांक फूडें बरे दिस येवपा वटेन एक महत्वाचेी इतिहासीक घडणूक म्हळ्यार खालीद जमीलाचें नॉर्थईस्ट यूनायटेडाचो कोच म्हण जोडिल्लें येस. स्पॅनिश कोच जेरार्ड नूसाक ह्या वर्साचे सूर्वेक कामांतल्यान काडल्याउपरांत, जमीलान ‘आंतरीम कोच’ म्हण ह्या पंगडाक एका पेजाद संघभावनेन बांदून जैतिवंत हावेसाचो खेळ करून घेतलो. आनी आतां नॉर्थईस्ट यूनायटेड सेमी-फायनलींत आसा. पयलेच खेप अशें एका भारतीय कोचान, पंगड बाद फेरयेंत पावयलां!

अंदूचे लीगांत, सगळ्यांत चड पास मुम्बय सिटी एफसीन केले. तांचे वट्ट 9739 पासां उपरांत एफ सी गोवाच्या 9665चो आंकडो. खुपशे बाबतीन गोवा आनी मुम्बय सिटी भितर आतां साम्य दिसता आनी हाका खुप कारणां आसात. सगळ्यांत व्हडलें कारण म्हळ्यार सर्जीयो लोबेरा पयलीं एफ सी गोवाचो कोच आशिल्लो! मुम्बय सिटी आनी एफ सी गोवा मजगतीं आतां एक तरेची स्पोर्टींग ‘दूस्मानकाय’ तयार जाल्या. लीग पांवड्यारच खेळटना दोनूय वटेंतल्यान ‘ऊझो’ भायर सरतालो. आतां बाद फेरयेंत मुम्बय सिटी – एफ सी गोवा  पंगड मार्चाचे 5 आनी 8 तारकेक परत एकदां खेळटले. तेत्रा कोण कोणाक ‘नॉक-आउट’ करतलो म्हणपाच्या उमळशीकेचे आतां वेध सुरू. दूसरे वटेन आदले वस्ताद एटीके मोहन बागान आड ऩॉर्थईस्ट यूनायटेड बाद फेरयेचो पयलो खेळ मार्चाचे 6 तारकेक खेळटले जाल्यार तांची दूसरी मॅच 9 तारकेक जातली.

अंदूं सगळीच सर्त हांगाच जाल्ल्यान बाद फेरयेची जी ‘घरा/भायर’ मांडणी आसता, ताजो कांयच वलय ना! फायनल हे म्हयन्याचे 13 तारकेक फातोर्डा स्टेडियमार जातली.

वैयक्तिक प्रकारांतली आंकडेवार माहीतींत, सगळ्यांत चड गोल एटीके मोहन बागानाचो फॉर्वर्ड रॉय क्रिष्णान माल्ले. वीस मॅचींत, ह्या 33-वर्सांचे फिजीयन आंतरराष्ट्रीय खेळगड्यान 14 गोल माल्ले आनी 4 गोलांखातीर आपल्या वांगड्यांक ‘एसीस्ट’ दिले. आपल्याक मेळिल्ले संदेंचें गोलांत रूपांतर करपाची ताजी दर आशिल्ली 25 टक्के जाल्यार ताणें घाल्ले पासांची अचुकताय 46.53%

एफ सी गोवाचो मूखेली एडू बेडियान सगळ्यां परस चड म्हळ्यार 1345 पास घाले. ह्या 31-वर्सांच्या स्पॅनिश मीड फील्डरान 18 मॅचींनी बेसबरो खेळ करीत 78.88% अचुकतेच्या दरान पास घाले. तातूंत 3 एसीस्टांचोय आसपाव आसा.

मुंम्बय सिटी एफसीचो मिडफिल्डर अहमद जाहू सेगीत चौथे वर्सा ह्या लीगांत पयले नंम्बराचो ‘टॅकलर’ थाल्ला. ह्या 32-वर्सांच्या मोरोक्कन खेळगड्यान 17 मॅचींनी बाकींच्यां परस चड म्हळ्यार 145 ‘टॅकली’ केल्यो. इतलेंच न्ही तर, जाहूचे पासांची अचुकताय (76.67%) खुप बरी आशिल्ली. 1282 पासां सयत, तो फकत एडू बेडियाच्या फाटल्यान आशिल्लो. तशेंच मुंम्बय सिटी एफसीच्या गोंलांत, जाहूचे 4 ‘एसीस्ट’ आसात.

मूळचो पंगड ओदिशा एफसीचो गोलकीपर अर्शदीप सिंहान सगळ्यांत चड गोल आडायले. सोळा मॅचींनीं ह्या 23-वर्सांचे गोलीन 64 गोल आडायले. सर्तींतलो बऱ्यांतलो बरो गोलकीपर मात ‘गोल्डन ग्लोव्ह’ पूरस्कार जिखता आनी तांतूंत एटीके मोहन बागानाचो गोली अरींधम भट्टाचार्या सगळ्यां परस मुखार आसा. ताची दोळे-दिपकावपी गोल न-घेवपाची दर म्हळ्यार ‘120 मिनटां उपरांतच गोल!’

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here