अन्नपूर्णा आनी माऊंट एव्हरेस्ट परतून ऑक्सिजन प्रणालीचो वापर न करता पुराय करतलो: पंकज प्रभू  नार्वेकर       

0

पंकज प्रभू नार्वेकर ह्या पर्वरी हांगा रावपी भौशीक बांधकाम खात्याचे अभियंतो आशिल्ले तरणाट्यान २१ मे २०२४ हे दिसा फातोडेर ५.३० वरांचेर नेपाळ हांगा आशिल्ल्या माऊंट एव्हरेस्ट हे शिखर सर केले आनी इतिहास घडयतना हे संवसारातले सगल्यान उंचेले शिखर सर करपी पयलो गोयकार हो मान मेळेयलो. पंकज हाणे तयारी कशी केली, शिखर सर करतना कीते अडचणी आयल्यो आनी कसो अणभव आयलो, ह्या साबार विशयांचेर चर्चा करतना लाईव्ह न्यूज गोवा चे प्रतिनिधीन तांचे कडेन संवाद साधलो.      

लाईव्ह न्यूज गोवा: हो दोंगर सर करपाचो प्रवास कसो आनी केंना सुरू जालो? तयारी कशी केली ?                              

पंकज नार्वेकार : माऊंट एव्हरेस्ट शिखर चढपाची तयारी हावे एक ते दीड वर्सा पयली सुरू केल्ली. ताचे पयली म्हाका शिखर सर करपाची सवय आशिल्ली. माऊंट कामेट (७,७५० मीटर), माऊंट केंग यात्से (पयलो) (६,४०० मीटर) आनी कांग याट्से दुसरे शिखर (६,२५० मीटर) अशी व्हड उंची आशिल्ली शिखरां हावें ह्यान पयली सर केल्ली आसात. सादारण तेरा वर्सां पयली हावे शिखर चडपाक सुरूवात केली. आमचे भारत देशातली १० ते ११ शिखर हाव चडील्लो आसा.           

लाईव्ह न्यूज गोवा: माऊंट एव्हरेस्ट सर करपाचो अणभव कसो आशील्लो? 

पंकज नार्वेकार: माऊंट एव्हरेस्ट सर करप हो खूब कठीण आनी मनाचे सहनशक्तीचो कस पळोवपी अणभव आसता. हवामान खूबच वायट आशिल्ले. आमची मोहीम सादारण ४०-४५ दिस चालू आशिल्ली. एव्हरेस्ट शिखराचे वयर वारे कमी आसता. हे शिखर चढपाची तयारी करून दर वर्सा ४०० ते ५०० लोक तयारी करून येतात. तातूंतले जायते जाण फुडें जायते कारणांक लागून फाटी सरतात. काय जाण अर्ध्या वाटेन परतून वयतात. काय जणांक मरण येता. काय जाण भिऊन नाव फाटी घेतात. अशे तरेन ४०० ते ५०० लोकांमदी १०० लोक माऊंट एव्हरेस्ट प्रत्यक्ष सर करपाक जैतीवंत थारतात.                       

लाईव्ह न्यूज गोवा: काय दिसां पयली प्रसार माध्यमांनी दिल्ल्या मुलाखतींनी तुमि “हावेन मरण डोळ्या मुखार पळयले” अशे माऊंट एव्हरेस्ट सर करतनाचो अणभव सांगतना म्हटलेले. ताचे विशीं कीते सांगशात?         

पंकज नार्वेकार : हय. शिखर सर करून आमी परतून येतना एक भिरांकुळ अपघात जाल्लो. आमचे फुडें आशील्लो बर्फाचो एक व्हड भाग अचानक कोसळलो आनी आमचे ६ जाण तातुंत पडले. ४ जणांक सुरक्षित भायर काडपाक येस आयले पुण दोन मनीस भीतर गाडले गेले. तेंका मरण आयले अशे आमी आता स्वीकारलेले आसा. हे आनी अशे हेर अपघात आनी मरण येवपाच्यो घडणूकों हांगा जायते फावटी घडलेल्यो आसात.  ही शिखर सर करपाची मोहीम सुरू आसतना तूमका खंयचेय पावंड्यार मरण येवंक शकता. तुमची कुड लेगीत ते थळा वेल्यान हाडुंक मेळना, इतके थय धोक्याचे आसता. हो धोको तुमि पत्करपाक तयार आसात न्हय, अशे पयलीच शिखर चडचें पयली एव्हरेस्ट चढपी गिर्यारोहक मनशाकडल्यान लेखी बरोवन घेतले वयता. तुमचे मरणाक आनी कुड थयच उरपाची जापसालदारकी तुमचीच आसता.   

लाईव्ह न्यूज गोवा: गिर्यारोहण करपाचे बाबतीत आता तुमचे येत्या काळात कितें नियोजन आसा?                                       

पंकज नार्वेकार : हाव आनी म्हजे चली गुंजन हाणे मिळून माऊंट एव्हरेस्ट बेस कॅम्प पुराय केल्लो. गुंजन हाणें गेल्या वर्सा लडाख हांगा मारखा व्हॅली हें ६ हजार मीटर उंची आशिल्ली तीन शिखरां पुराय केल्ली. आता चलीये सयत अन्नपूर्णा शिखर सर करपाची मनीषा आसा. माऊंट एव्हरेस्ट परत एक फावट तेवूय ऑक्सिजन प्रणाली वापर न करता सर करपाचो प्रयत्न येत्या एक दोन वर्सांचे काळात पुराय करपाचो मानस आसा.

🖋
(सनतकुमार फडते)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here