तो कोण आशिल्लो?

0

म्हजो पप्पा बरो नाशिल्लो. जुलै 2018 ची खबर. गोंयचे फामाद सरकारी हॉस्पिटलांत भरती केल्लो. हांव खूप टेंशनांत. तेन्ना तो 76 वर्सांचो.

सरकारी हॉस्पिटलांत कितलीं फास्ट कामां जातात हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. तांचें ना धड एक्स रे मशीन चलता ना एम.आर.आय. मशीन. कांय सरकारी दोतोर भायर प्रायवेट प्रॅक्टिस करतात. कोणूय धरत म्हणून तांची बायल वा घोव करतात. केन्नाय खरेंच मशीन चलना की आपलो धंदो जावचो म्हणून मशीन मुद्दाम बंद दवरून भायर धाडटात, कोण जाणा. भलायकी सारकेले गंभीर विशयाचेर असले खेळ मात करचे न्ही. तुमचे भितरलो जर अशें कोणूय करता जाल्यार बंद करात वा करपाक सांगात.

हांव आनी म्हजे बरोबर भयण आशिल्ली. तीन राती थंय काडल्यो. वार्ड कॉमन आशिल्लो म्हणून सामानाचेर लक्ष दिवचें पडटालें. कितलें रीक्स (रीस्क आं) हें तुमी समजूं शकतात. केन्ना कोण येवन कितें चोरीत नेम ना.

दुयेंती बरोबर कोणूय एकटोच रावपाक शकतालो. हांवें भयणीक सांगलें तूं पप्पा बरोबर भितर राव आनी हांव भायर हॉलांत न्हिदतां. जुलै म्हणटकच पावसाचे दीस आनी तातूंत सरकारी हॉस्पिटल. केन्ना कितें माथ्यार घो करून पडत ताचो नेम ना. बिल्डींग गळप तर सामकें कॉमन.

हरशीं म्हणून सरकारी बिल्डींगेचें आदले दिसा लेगीत उद्घाटन जाल्लें आसल्यार दुसरे दिसा तुमकां पावसाचे थेमे खंयच्यान तरी मेळूंक येतलेच. तशी बिल्डींग चड पोन्नीय नाशिल्ली. धा वर्सां जाल्लीं आसत, म्हळ्यार 120 म्हयने. सरकारी बिल्डींगेक हेंच माथ्या-बोडा वेल्यान पुरो न्ही? हांव जे जाग्यार न्हिदतालो थंय ‘कदाचित’ गळटालें. कदाचित म्हळें कारण कोण मुतूनूय गेल्लो आसूं येता. हांसूं नाकात. पयलींच सरकारी बिल्डींग आनी तातूंत आमचे लोक. खंय केन्ना कितें करीत कांय नेम ना. खूपदां सरकार खूप सुविधा दिता पूण आमचे लोक ताचे लायकीचे ना. माफ करात अशें म्हणटा म्हणून पूण तें खरें. आयज नवी ट्रेन सुरू जाल्यार दुसरेच दिसा लोक बेजीनांतलो नळ चोरतात. कोरोना काळांत तर सॅनीटायझरची बाटली लेगीत चोरून व्हरताले. स्टँड सोडटाले, घडये जड लागतालो म्हणून. तसो म्हणून सॅनीटायझर मुख्य. स्टँड नासतनाय तो वापरूंक मेळटा न्ही.

हांव दुसरे दिसा सकाळीं उठलों. सदांचे भाशेन गर्दी आशिल्ली. अशा वेळार सॅक्युरीटी गार्ड लेगीत आपल्याक दोतोरा परस कमी समजनात. ड्युटी उपरांत घरा वतना वाटेर कोणूय जर विचारता जाल्यार ते बरे गर्वान सांगतात – हांव सरकारी हॉस्पिटलांत कामाक आसता. कोणाकूय दिसतलें दोतोर बी काय म्हणून. (खंयचेंच काम बारीक वा मोटें नासता, हेंय बी याद दवरचें)

दोतोर रावंडार आयिल्ले. सगळ्या दुयेंतीं कडेन वताले आनी तांकां चेक करताले. खूपदां दोतोर प्रिस्क्रिप्शन बरोवन दिताले आनी हांव सरकारी फार्मासींत वचचे परस प्रायवेटांत वतालों. कारण एक तर गर्दी आसताली आनी दुसरें म्हळ्यार ते जुगाड करताले. जर इकोस्प्रीन 150 ना जाल्यार ते इकोस्प्रीन 75 दिताले आनी सांगताले, ह्यो दोन दिल्यार 150 जाले न्ही? आतां इतल्या सगळ्या गुळयांनी असलें गणित कोण करत बसतलो?

हांव जेन्ना भायर सरिल्लों तेन्ना पावस नाशिल्लो पूण आतां घोग्यांनी पावस पडटालो. हांव फार्मासीचे भायर उबो राविल्लो. इतल्यान कोण एकटो सत्री घेवन आयलो आनी म्हजेकडेन उलोवपाक लागलो. हांवें ताका नांव विचारलें ना. ताका म्हजें नाव कळटकच तो अचानक सादूर जालो. म्हाका रेस्पेद दिलो आनी सांगलें सर, तुमकां लिफ्ट दितां म्हजे सत्रेंत. शॉर्टकटान गेल्यार चड भिजतले. दुसरे वाटेन व्हरतां तुमकां. वाट लांब आसा पूण भिजचे नात. शेड आसा. तो म्हाका पावोवन गेलो. आतां तो कोण हें मात म्हाका विचारूं नाकात. हांव ताका वळखना. देवान धाडिल्लो देवदूत कसो म्हणपाक जाता. घडये सरकारी फार्मासीचो कर्मचारी आसत. पूण तो म्हाका कसो वळखलो हें म्हाकाय खबर ना. आतां तुमी म्हणटले ‘तो कोण?’ हें हांवें सांगलें आनी काणी हांगाच सोंपली. पूण ना, शीर्षकांत जो कोण ‘तो’ आसा, ताचे बद्दल अजून हांवें तुमकां सांगूंक ना. रावात, मात्सो थारो धरात….

हांव परत वॉर्डांत आयलो. गर्दी कमी जाल्ली. दुयेंतींचे सोयरे तांकां मेळपाक येताले. कोणेंय कसलींय फळां हाडून पेशंटाचे म्हऱ्यांत दवरलीं बी जाल्यार नर्स बोवाळ मारताली – पेशंटाक इनफॅक्शन जातलें. ताचे लागीं दवरूं नाकात. दुयेतींचे बरोबर जो कोण रावतालो तो मागीर तें वेगळें काडून दवरतालो. जशें लग्नांनी बी आयिल्लीं गिफ्टां एकमेकांक दितात तशेंच हॉस्पिटलांत हाडिल्ल्यो खावपाच्यो वस्तूय बी एक्सचेंज जातात. पयलीं कोणूय सोयरो जर सफरचंद घेवन आयलो आनी दुसरो सोयरो जर केळीं घेवन आयलो आनी ताचे बरोबर जर ल्हान भुरगो बी आयला, जाल्यार ताका एक सफरचंद खावपाक मेळटाच. दुयेंतींबरोबर रावता ताका तशी खावपाची इत्सा नासता पूण स्वतः घट रावल्यार दुयेंतींची काळजी घेतलो न्ही, म्हणून थोडे पोट भरपा पुरतें खावचें पडटा.

दनपार जाली. गोंयचो एक मंत्री त्या दिसा म्हजो पप्पा आशिल्लो त्याच वॉर्डांत येवन गेलो. तेन्ना हांव थंय नाशिल्लों. त्या मंत्र्याचो कोण सोयरो थंय आशिल्लो दिसता. तो ताका मेळ्ळो आनी मंत्री म्हळ्यार थोडीं मंत्रीपणां आंगांत आसताच. ताका मेळटकच आनीकूय चार-पांच लोकांची विचारपूस करून तो मंत्री धांवती भेंट दिवन गेलो.

इतल्यान एके नवे दुयेंतीक त्या वॉर्डांत हाडलो. ताचे बरोबर दोन पुलीस. सांजची चारांची घटना. म्हाका दोन-तीन सोयऱ्यांचे फोन आयले. तांचे कडेन उलयता म्हणसर रातचीं 11 जालीं. एक पुलीस मोबायलाचेर गेम खेळटालो तर दुसरो व्हॉट्सॲपार व्यस्त. दुयेंतीं मदींच दोळे उगडून पुराय वॉर्डांत सगळ्यांक पळयतालो. थोडे वेळान दोगूय पुलीस ‘न्हिदले’ आनी तो दुयेंती ‘जागो’, दुयेंती आसून लेगीत! हांवें भयणीक सांगलें तूं हांगा न्हिद वॉर्डांत, हांव कालचे भाशेन भायर हॉलांत न्हिदतां.

मागीर सकाळीं भयण सांगपाक लागली की तो पेशंट रातचो सगळ्यांक एकटक पळयतालो, रागान बी पळयतालो. तो कोण रे? हांवें भयणीक मुद्दाम म्हळें, आगो तांचे बरोबरचो पुलीस आसतलो गो, म्हणून ते रावल्यात ताचे बरोबर. आतां असलें कितेंय जाणून घेवपाक म्हाका भरपूर उमेद. हांव एका पुलीसाकडेन गेलो आनी ताका सांगलें हांव अमुक-अमुक. त्या वेळार हांव मिरामार धेंपे कॉलेजीन शिकयतालों. म्हजें टिचींग करीयर धेंपेतल्यान सुरू जालां. पुलीस रोकडो उबो रावलो आनी म्हाका म्हळें – गुड मॉर्निंग सर! हांवें विचारलें, तुमचे बरोबर आसा तो कोण?

हांवें विचारलें ताचेर तो फट उलोवपाक शकलोच ना. म्हाका म्हळें – सर, अशे येयात. फकत तुमकां सांगतां. आनी कोणाक सांगू नाकात. तो चोर. म्हाका तो अदमास आशिल्लोच. हाताक हतकडीय नाशिल्ली. धांवलो बी जाल्यार. हांव कोणाक सांगचो ना अशें उतर दिवन हांव परत भयणी कडेन आयलो. भयणीन म्हाका विचारलें कितें जालें? कोण तो? हांवे म्हळें, तांचे बरोबरचो गो तो.

त्याच दिसा दनपरां पप्पाक डिसचार्ज दिलो. हळू-हळू आतां ताची भलायकी सुधारताली. आमी घरा पावलीं. घरचें काम जातकच अचानक त्या पेशंटाचो विशय आयलो. तेन्ना हांवें भयणीक म्हळें – थंय आशिल्लो तो चोर. भयणीचे दोळे उगडेच उरले. म्हाका पयलीं कित्याक सांगलें ना? म्हळ्यार एक रात हांव चोरा वांगडा राविल्लें? हांवें हांसत ताची फकाणां करत म्हळें – आतां तूं म्हणपाक शकता – मेरा चोर के साथ भी उठना-बैठना है!

© आदित्य सिनाय भांगी
twitter.com/Bhangui

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here