काणी शेणिल्ल्या चपलाची…

0

तुमी आयकलांच आसतलें की गुगल सर्च इंजीन कितलेंय तज्ञ आसूं पूण देवळाचे भायर शेणिल्लें चप्पल गुगलाचो बापूय लेगीत सोदपा शकना. इतले गर्देंत खंय आनी कशें मेळटलें तें चप्पल? तशे लोक दोन कारणांक लागून देवळांत वतात – एक तर आपलें पोरनें चप्पल बदलून हळूच नवें चप्पल हाडपाक (कदाचित चुकून). तशें फुकटांत चप्पल एक्सचेंज करपाची स्कीम फकत देवळाभायर आसता. दुसरें कारण म्हळ्यार लग्नाखातीर चली वा चलो मेळ्ळो जाल्यार लायफ सेट जातली म्हणून. सामक्या पवित्र जाग्यार मेळटात, हाचे फुडें आनी कितें जाय? केन्ना-केन्नाय आवय-बापूय देवळांनी वा लग्नाचे हॉलांनी स्वतःखातीर सून-जांवय सोदपाचेच यत्न करत आसतात. मागीर जर कोणूय चलो वा चली आवडलें जाल्यार सगळ्यांत पयलीं पंचनामो हॉलांतूच करतात आनी उरिल्लो मागीर सोशल मिडियावेली प्रोफायल पळोवन.

2013 तली गजाल. तेन्ना हांव चौगुले कॉलेजींत बी.ए. च्या दुसऱ्या वर्सांत शिकतालो. श्रावणांतलो दुसरो सोमार आशिल्लो. हांव ढवळे आमचो कुळदेव वामनेश्वर देवळांत गेल्लो. खूप गर्दी आशिल्ली. देवळांत वचपाचें तिसरें मुखेल कारण म्हळ्यार जेवण! सॉरी, म्हाप्रसाद, पयलींच स्पश्ट करतां, ना जाल्यार देवळांतल्या म्हाप्रसादाचो अपमान बी करता अशें म्हणटले तुमी. जरी शिवराक आसलें, तरी देवळांतल्या शिवराक जेवणाक जी रुच आसता ती घरा केल्ल्या शिवराक जेवणाक येना. तशे चडशे गोंयकार नुस्तें प्रेमी. पूण फुकट जेवणाचो प्रस्न येता तेन्ना शिवराक लेगीत आवडूंक लागता.

तर हांव देवळांत गेल्लों. हय सायबा, हांवूंय जेवलोंच. तुमी जेवणाकूच वतात असो आरोप हांव घालतां म्हणूं नाकात. म्हाकाय आवडटा, हांवूंय जेवलो. जेवणा उपरांत पालखी जाली. पावसांत. भायर खूप निसर जाल्ली आनी वेल्यान आतां सगळे कडेन पेव्हर्स घाल्ले आसात. ताचेर आनी निसरताच. तेन्नाच एका मनश्याची विकेट पडली. तसो कांय मार लागलो ना ताका. (आतां तो तूंच बी न्ही मरे? अशें विचारचें न्ही. हांव दुसरे कडेन पयलींच ‘पडिल्लो’ आशिल्लो, आनी एकदां पडपाचें रिस्क घेतलें ना. ‘मोगांत बी पडिल्लो’ अशें समजचें न्ही).

पालखी जावन लोकांची घरा वचपाक धांवपळ, गर्दी. हांव तसो तेन्नाय बी गर्देंत वचपाक टाळटालो. तेन्ना हो कोरू बाब नाशिल्लो (कोरोना). तर सगळे लोक वतकच हांव सुसेगाद वतलों अशें म्हणून हांव देवळांत बसून रावलों. तसो हांव कसलोय विचार करतना बरे दोळे उकते दवरून ध्यान करतां. तितलो मागीर म्हाका स्टेटस बी घालपाक मसालो मेळटा. वयर सांगल्यांत त्या कारणांतलें एक्कूय कारण म्हाका लागना. हांव देवळांत वतां कारण देवळांत एक प्रकारची जी शांती मेळटा ती आनी खंयच मेळना. शांतीचे बरोबर म्हाका पूजा-अर्चना, आराधना बी आवडटा, मनांतले मनांत. आतां हीं सगळीं चलयांचीं नांवां न्ही हेंय बी लक्षांत दवरचें.

रातचीं साडे धा जाल्लीं. सगळे लोक भायर सरिल्ले. घरा या म्हणून हांवूंय भायर सरलों. भायर येवन पळयता जाल्यार म्हजें नवेंलें स दीस पयलीं घेतिल्लें चप्पल गायब. हांगा-थंय कोनश्यांनी बी पळयलें, खंयच ना. मागीर कितें, आमीं गांवचे लोकांनी बस केल्ली, तसोच येवन बसींत बसलों. दर एकल्यान स्वतःची गाडी काडचे परस बसूच बरी न्ही? बस सुरू जाली. म्हजे घराकडल्यान देवूळ जवळ-जवळ 25 किलोमीटर आशिल्लें. बस स्टॉपार पावतगेर तसोच उकत्या पांयांनी देवलों आनी घरा गेलो. पंचवाडे पावस नाशिल्लो. ही गजाल सोमार, 19 ऑगस्ट 2013 ची.

25 ऑगस्ट 2013 – आयतार. त्या दीस म्हापा पंचवाडीचो ग्रामदेव कलनाथ देवस्थानांत श्रावणांतलो सप्ताह आशिल्लो. हांगाय गर्दी. स दीस पयलीं जे लोक वामनेश्वर देवळांत आयिल्ले, तेच कांय लोक हांगांय बी येवपाचे आशिल्ले. सांजवेळची चार जाल्लीं. हांव देवळांत पावलों. भायर चप्पल काडपाक गेल्यार म्हाका म्हजें चप्पल दिसलें जें स दीस पयलीं वामनेश्वर देवळांत शेणिल्लें. म्हाका अजाप. गुगल सोदूं शकनाशिल्लें चप्पल आपूण जावन म्हजे कडेन येवन रावलां.

आतां तुमीं विचारतले म्हाका कशें कळ्ळें तें म्हजेंच चप्पल म्हणून? म्हज्या चपलाची सायझ धा. पूण त्या चप्पलाचे जोडयेर चुकून दावे पांयाचे चपलार 9 नंबर बरयल्लो आशिल्लो आनी उजवे चपलार धा नंबर. दोनूच चपलांची सायझ एकूच आशिल्ली धा, पूण नंबर घालपाक चुकिल्लो. आतां तुमीं म्हणटले की सगळ्याच लॉटाचेर अशें जाल्लें आसत जाल्यार? पूण ना, तेंय बी हांवें चेक केल्लें रोकडेंच. आनी एक मुखेल कारण म्हणजे त्या देवळांत आयिल्ले कांय लोक हांगाय आयिल्ले. म्हळ्यार चित्र तशें साफ आशिल्लें.

इतल्यान एकटो मनीस थंय आयलो आनी तें चप्पल घालून वचपा लागलो. म्हाका दिसलें आयज तर म्हजे दोळ्या मुखारल्यान चप्पल चोरयेक वता बी काय म्हणून. पूण ना, लागींच फोनार उलोवपाक गेल्लो. तो थंय बी देवळांत आयिल्लो. तसो तो आमचो दायजी. पूण सरळ कसो विचारतलों? फोन सोंपोवन तो परत आयलो. चप्पल भायर काडून गेलो. हांवें आनी वेळ केलो ना. रोकडें तें चप्पल घालें आनी धांवत घरा आयलों. घरा दवरलें आनी घरच्यान परत वतना उकत्या पांयांनीच गेलों. दुसरें चप्पल घालून गेल्यार तेंय कोणेंय चोरलें जाल्यार? येतना तें पोतयेन घालून आनी कोण हाडटलो? कोणाकूय दिसता आशिल्लें प्रसाद घेवन घरा वता आनी मागलो जाल्यार? ते दीस जें चप्पल हांवें घाल्लें तें हांवें थंयच कोनश्याक सुरक्षित दवरिल्लें.

देवळांत पावतगेर हांवें त्या मनश्याचेर नदर दवरली. सप्ताह सोंपतकच हांव कितें पळयता? तो चप्पल चोर भायर आयलो आनी मेळटा तें चप्पल घालून गेलो. मात्तूय सोदूना की बाबा आपूण घालून आयिल्लो तें चप्पल खंय गेलें काय? तेन्ना म्हजो शक यक़ीन में बदल गया! म्हजें चप्पल ताणेंच चोरिल्लें. तो खरेंच एक प्रकारचो ‘सिरीयल चप्पल चोर’ आशिल्लो.

आतां ही सगळी काणी तुमकां एक वेळ फट दिसत. एकवेळ म्हणत – आदित्य बरें उडयता, ‘he throws well’. पूण जशें पिक्चरांत बी जाता तशेंच म्हजे बरोबर जाल्लें. हें तेन्ना फेसबुकार घाल्लें तेन्नाय लोक म्हणटाले – तुजेच बरोबर कशें रे घडटा अशें? तुकाच कशें मेळटा सगळें? तें कोण जाणा आतां? कदाचित म्हाका मेळटा कारण त्योय गोश्टी सोशल मिडियाचेर पावन फामाद जावपाच्यो वाट पळयतात.

© आदित्य सिनाय भांगी
twitter.com/Bhangui

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here