22वे शणै गोंयबाब कथामाळेची केंद्रीय फेरी अंदूं 26 ऑगस्टाक

0

कोंकणी भाशा मंडळ, गोंय आयोजीत 22वे शणै गोंयबाब कथामाळेची केंद्रीय फेरी अंदूं 26 ऑगस्ट 2023 दिसा जातली. गोंयभरच्या 17 केंद्रांनी ही सर्त एकाच दिसा घडून येतली. दरेकी शाळेंतल्यान दोन सर्तक दर एका गटांत वांटेकार जावंक शकतले. सर्तकांक शाळांच्या मार्फतच वांटो घेवंक मेळटलो. सर्तीची जिल्लो तशेंच निमणी फेरी 03 सप्टेंबराक मडगांव कोंकणी भाशा मंडळांत जातली.

ही कथामाळ पयली ते चवथी, पांचवी ते सातवी आनी आठवी ते धावी अशा तीन गटांनी आयोजीत जातली. पयली ते चवथी गटांतल्या भुरग्यांक 2 ते 4 मिणटां, पांचवी ते सातवी 3 ते 5 मिणटां आनी आठवी ते धावी गटांतल्या भुरग्यांक 4 ते 6 मिणटां ह्या वेळां भितर काणी सांगची पडटली. काणयेक विशयाचें बंधन ना. काणी सांगतना सर्तकान कोंकणींतल्यो वेगवेगळ्यो बोली, शैली वापरूं येतात. देखीक, पेडणें शैली, सत्तरी शैली, काणकोणची शैली, साश्टीची शैली आनी हेर अशें आयोजकांनी कळीत केलां. हे सर्तींत विशेश क्षमतेच्या शाळांनी शिकपी भुरग्यांकय भाग घेवंक मेळटलो.

खूब शाळांतल्या भुरग्यांक कुवत आसुनूय सर्तींत वांटेकार जावंक मेळना आनी शिक्षक आपल्याक लागीं आशिल्ल्या भुरग्यांक सर्ती खातीर तयार करतात असो आरोप आयकुपाक येता. ते खातीर ही सर्त पयलीं शाळेंत तीन गटांत घेवची आनी पयल्या दोन जैतीवंत सर्तकांक केंद्र पांवंड्यावेल्या सर्तींत धाडचें अशें आयोजकांनी शाळांक कळयलां. शालेय पांवंड्या वेले सर्तींत वांटेकार जावपी सर्तकांकय आयोजक प्रमाणपत्रां भेटयतले. तशेंच केंद्रीय, जिल्लो आनी राज्य पांवंड्या वेल्या दर एका सर्तकाक प्रमाणपत्र आनी सर्तींतल्या जैतीवंतांक पुस्तक रुपान इनामां भेटयतले. राज्य पांवंड्या वेल्या जैतीवंतांक रोख इनामां आनी यादस्तिकां भेटयतले.
हे कथाकथान सर्ती संबंदीची सगळी माहिती आनी नेम गोंयांतल्या सगळ्या शाळांक ईमेल केल्या.

अदीक माहिती खातीर, सर्तीचे संयोजक पलाश अग्नी हांकां 7350426399 ह्या क्रमांकाचेर वा सह-संयोजक शलाका देसाय हांकां 9049750869 ह्या क्रमांकाचेर संपर्क करचो.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here