तोमाझीन कार्दोज खऱ्या अर्थान एक संवेदनशील साहित्यीक: डॉ. कॉज्मा

0

तियात्र हो खऱ्या अर्थान गोंयच्या समाजाचो आरसो कसो वावुरता. तातूंत तोमाझीनबाब कार्दोज हांचे तियात्र गोंयच्या समाजाचें वास्तवीक चित्रण करपी आसात. दोळे उकते दवरून एक वावुरपी राजकारणी अशी तांची वळख आसा, देखून तांच्या तियात्रांत समाजकारण आनी राजकारण हांचें चित्रण जाताच. ते खेरीज गोंयची संस्कृताय, तशेंच गोंयांतले हेर साबार विशय लेगीत तांणी वस्तूनिश्ठपणान मांडल्यात. तोमाझीनबाब हे खातिरूच एक संवेदनशील साहित्यकार म्हणून नामनेक पावल्यात आनी 75 वर्सां पिरायेचेर लेगीत तरणाट्यांक लजेक घालपी उर्बेन तियात्राच्या पाल्कार एक नखेत्र कशें पर्जळटा, अशें मत तियात्र विशया वयले संशोधक डॉ. कॉज्मा फेर्नांडीस हांणी उक्तायलें. ते कोंकणी भाशा मंडळ, गोंयच्या कोंकणी वाचन विश्व ह्या उपक्रमा खाला घडोवन हाडिल्ल्या ‘म्हालगडो तियात्र बरोवपी तोमाझीन कार्दोज हांचे तियात्रांचेर भासाभास’ हे कार्यावळींत उलयताले.

ही कार्यावळ हालींच गुगल मीट आनी फेसबूक लायव ह्या ऑनलायन माध्यमांतल्यान जाल्ली. हे कार्यावळींत एम.ई.एस. महाविद्यालय, झुवारीनगरच्या कोंकणी विभागाचे मुखेली डॉ. कॉज्मा फेर्नांडीस मुखेल उलोवपी म्हणून हजर आशिल्ले. तोमाझीन कार्दोजान आपल्या तियात्रांनी वेगवेगळे विशय हाताळ्ळे. तियात्र सर्तीच्या माध्यमांतल्यान सदांच कितें तरी नवें दिवपाचो यत्न करतना तांणी तियात्रांतल्यान लोकां मदीं साबार विशयांचेर जागृताय केली. लोकां भितर समाजा विशीं संवेदना जागृत केली. तांच्या तियात्रां भितर विनोद लेगीत आयलो तो लेगीत मर्यादे भितरलोच, केन्नाच विनाकारण पोजडेपणां दिसलीं नात, अशें डॉ. कॉज्मा हांणी आपल्या उलोवपांत मुखार सांगलें.

हे कार्यावळींत हेर उलोवपी म्हणून पिलारच्या फा. आग्नेल महाविद्यालयाचे कोंकणी विभागाचे सहायक प्राध्यापक आनी तियात्र बरोवपी फा. मिल्टन रॉड्रीगीज, कुठ्ठाळच्या सेंट जोझेफ वाझ महाविद्यालयाचे वनस्पतशास्त्र विभागाचे सहायक प्राध्यापक आनी तियात्र मोगी फा. बॉल्मेक्स पॅरेरा आनी धेंपे महाविद्यालयाचें विद्यार्थी स्नेता मोरजकार हजर आशिल्लीं. फा. मिल्टन हांणी तोमाझीन कार्दोज हांच्या समाजसेवा ह्या तियात्राचेर आपलीं मतां मांडलीं. तोमाझीनबाबान 2 ते 3 दसकां आदीं बरयल्लीं तियात्रां, कालांतरान आज लेगीत तितलोच वास्तवीक संदर्भ दवरून आसात अशें फा. मिल्टन हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. फा. बॉल्मेक्स, तोमाझीन कार्दोज हांच्या तियात्रांतलीं कातारां ह्या विशयाचेर उलयले. तोमाझीनबाबान तरेकवार विशयांचेर कातारां रचलीं, ह्या अर्थपूर्ण कातारांनी यमक, नादमयता आनी संदेश सोबीत पद्धतीन आयला अशें फा. बॉल्मेक्सान सांगलें. जाल्यार स्नेता मोरजकार हांणी दुसरें वर्स कला कोंकणी अभ्यासक्रमांत आशिल्लो आमी सगळे एक ह्या तियात्राचेर आपलीं मतां मांडलीं. ह्या तियात्रांतली भास शैली, कथानक, पात्रां, संवाद, विनोद हे घटक धरून देखी आनी संदर्भां सयत तांणी आपलें उलोवप केलें.

कार्यावळीचें संयोजन सियालिनी फेर्नांडीस आनी महीम सिनाय भांडारी हांणी केलें. कोंकणी वाचन विश्वाची फुडली कार्यावळ 5 मे 2021 दिसा सांजे वेळार 6 ते 7.30 मजगतीं जातली. ह्या वेळार वेंचीक साहित्य मोगी कोंकणी भाशेंतल्या आपल्या आवडट्या बाल साहित्याचेर उलयतले. गोविंद मोपकार आनी देविता खुळे हे कार्यावळीचीं संयोजक आसात. ही कार्यावळ कोंकणी भाशा मंडळाच्या फेसबूक पानार लायव वितरायतले. साहित्य मोग्यांनी आनी वाचन मोग्यांनी कार्यावळीचें आस्वादन घेवचें अशें कोंकणी भाशा मंडळाच्या जाळवणदारांनी मागलां.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here