म्हणी, ओंपारी सारकिले भाशेचे अलंकार निबंद प्रभावी करता – अनंत अग्नी

0

खंयच्याय विशयाचेर आपल्याक खबर आशिल्ल्या गिन्यानाच्या आदारान‌ आपले विचार भाशेच्या अलंकारान बांदप म्हळ्यार निबंद अशें मत‌ मडगांवच्या रवीन्द्र केळेकार ज्ञानमंदीर शाळेचे मुख्याध्यापक तशेंच लेखक अनंत अग्नी हांणी उकतायलें. कोंकणी भाशा मंडळ, गोंयान आयोजीत केल्ल्या निबंद लेखन ह्या ऑनलायन व्याख्याना वेळार ते मार्गदर्शक म्हूण उलयताले. ‌निबंदाचे वेगवेगळे प्रकार आनी तांचीं खाशेलपणां तांणी विस्कटावन सांगली. वर्णनात्मक निबंदांत निरिक्षण म्हत्वाचें आसता. हेरांक दिसना ते बरोवप्याक दिसपाक जाय.

व्यक्तिचित्रणांत व्यक्तीचें चित्रण योग्य रितीन जावपाक जाय. आत्मकथनात्मक निबंदांत भावना, उमाळे उकते जावपाक जाय. कल्पना प्रधान निबंद बरयतना वास्तवाचें भान दवरपाक जाय. निबंदांतल्यान उमळशीक तयार करप, करुणा तयार करपाक जाय. वैचारीक निबंद बरयता आसतना विशयाच्यो दोनूय बाजू मांडप गरजेचे आसता अशें मत अनंत अग्नी हांणी मांडले.

भाशेचे अंलकार म्हणल्यार म्हणी, ओंपारी, सुविचार, बरे विचार मुदयेर थीक कशें येवपाक जाय. हे सगळे सहज येवपाक जाय अशें मत‌ तांणी उकतायले. भाशा सादी आनी सुटसुटीत आसपाक जाय. ल्हान ल्हान वाक्यां निबंद आनीक प्रभावी करता. नेमान डायरी बरोवप ही लेखनाची सुरवात देखून शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांक डायरी बरोवपाक प्रोत्साहन दिवचे असो विचार तांणी मांडलो.

व्याख्यानांत शिक्षक, विद्यार्थी धरून 100 जाण जोडिल्ले. मंडळाचे भंडारी राजेश प्रभू हांणी‌ प्रस्तावना आनी येवकाराचें उलोवप केलें. पुनम बुर्ये हांणी मानेस्ताची वळख आनी उपकाराचें उलोवप केलें. प्रणिता शिरगांवकार हांणी सुत्रसंचालन केलें. हें व्याख्यान गुगल मीटा वरवीं जालें.

मंडळान 22 मे दिसा सांजे 6 वरांचेर कोवीड-19 महामारीचे फाटभुंयेर ‘गुरवारपणांत कोवीडाची लागण – समज आनी गैरसमज’ ह्या विशयाचेर डॉ. सावनी हेगडे सुर्लकार हांची खास मुलाखत दवरल्या. तशेंच 23 मे दिसा सांजे 6 वरांचेर निबंद लेखन विशयाचेर अनंत अग्नी हांचें आनीक एक व्याख्यान जातलें.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here