21व्या शणै गोंयबाब कथामाळेची मुळावी फेरी अंदू 20 ऑगस्टाक

0

कोंकणी भाशा मंडळ, गोंय आयोजीत 21व्या शणै गोंयबाब कथामाळेची मुळावी फेरी अंदू 20 ऑगस्टाक जातली. सर्तीक मेळपी उपाट प्रतिसाद पळोवन आयोजकांनी फाटलीं कांय वर्सां जिल्लो पातळेचेर सर्तीचें आयोजन केलां. जिल्लो पातळेवेल्यो ह्यो फेरयो 28 ऑगस्टाक सकाळच्या 9.00 वरांचेर कोंकणी भाशा मंडळात जातल्यो आनी ते उपरांत तेच दीस सांजे राज्य स्तरीय सर्त जातली.

केंद्रीय पांवंड्या वेली सर्त वट्ट 16 केंद्रांनी चलतली. बारा तालुक्यांत 12 आनी कुंकळ्ळी, म्हापशें, फोंडें आनी मडगांव मेळून वट्ट 16 केंद्रांचेर ही सर्त जातली. साश्टी आनी केपें तालुक्यांतल्या कांय विद्यालयांचो आसपाव कुंकळ्ळी केंद्राचेर केला. वट्ट 150 वयर परिक्षक आनी 250 वयर आपवावुरपी ही सर्त येसस्वी करपाक वावुरतले अशें आयोजकांनी कळयलां. आयोजकांनी हालींच शिक्षक, परिक्षक तशेंच तालुका संयोजकां खातीर खासा कार्यशाळा घडोवन हाडून हे सर्ती फाटलो हेत तशेंच सर्तीचे नेम तांचे मेरेन पावयल्यात.

ही कथामाळ पयली ते चवथी, पांचवी ते सातवी व आठवी ते धावी अशा तीन गटांनी आयोजीत जातली. सगळ्या सर्तकांक प्रशस्तीपत्रकां आनी केंद्रावेल्या जैतीवंतांक पुस्तक रुपान इनामां भेटयतले. ही सर्त पयलीं शाळेंत घेवची ह्या मंडळाच्या उल्याक साबार शाळांनी उस्फूर्त प्रतिसाद दिला. शालेय पातळेवेल्या विजेत्यांक शाळांनी केंद्र पातळेचेर धाडचें अशें मंडळाचें मत आसा आनी शालेय पातळेवेल्या ह्या सर्तकांकय मंडळ प्रशस्तीपत्रकां भेटयतलें.

केंद्रीय पांवंड्यार जावपी सर्तींत दर एका गटांतल्यान जर पंदरा मेरेन सर्तक वांटेकार जाले जाल्यार तांच्यांतल्यान दोन जैतीवंत आनी मागीरच्या प्रत्येक पंदरा सर्तकां फाटल्यान आनीक एक जैतीवंत वेंचून काडटले असो नेम आसलो तरीय कितले सर्तक निमण्या पातळेचेर वेंचून काडचे हाचे पुराय स्वातंत्र्य आयोजकांनी परिक्षकांक दिला. अंदू आयोजकांनी गोंयातल्या सगळ्या खाशेल्या शाळांक (Special Schools) आपोवणें धाडलां. सर्तींत वांटेकार जावपी सगळ्या खाशेल्या विद्यार्थ्यांक इनामां मेळटलीं.
कोंकणी भाशा मंडळान गोंयातल्या 16य केंद्रांनी खाशेल्या पुस्तक प्रदर्शनाचें आयोजन केलां. ह्या वेळार कोंकणी भाशा मंडळ तशेंच हेर प्रकाशकांची बाल साहित्य पुस्तकां विकपाक उपलब्ध आसतलीं.

ह्या कथाकथान सर्ती संबंदीची सगळी म्हायती आनी नेम गोंयांतल्या सगळ्या मुळावे आनी माध्यमीक शाळांनी पावयल्यात. तशेंच कोंकणी भाशा मंडळाच्या www.konkanibhashamandal.com ह्या संकेतथळाचेर उपलब्ध आसा. अदीक माहिती खातीर, सर्तीचे संयोजक पलाश अग्नी हांकां 7350426399 ह्या क्रमांकाचेर वा सह-संयोजक शलाका देसाय हांकां 9049750869 ह्या क्रमांकाचेर संपर्क करचो.

सर्तीचे सविस्तर वेळापत्रक फुडें दिल्लें प्रमाण

 1. धारबांदोडा 20/08/2022 9.00 गोमंतक विद्यालय, पिळयें, धारबांदोडे श्री. कामाक्षी आई स्पोर्टस अँड कल्चरल क्लब
 2. सांगे 20/08/2022 9.00 युनीयन हाय स्कूल, सांगें जे. सी. आय, सांगें, गार्डीयन एंजेल उच्च माध्यमीक विद्यालय
 3. काणकोण 20/08/2022 9.00 श्रध्दानंद विद्यालय, काणकोण आविश्कार, काणकोण
 4. फोंडे 1 20/08/2022 2.00 जि व्ही एम्स् प्राथमीक विद्यालय, फोंडें अंत्रुज घुडयो, बांदोडे, पि. ई. एस शिक्षण महाविद्यालय
 5. फोंडे 2 20/08/2022 2.00 जि व्ही एम्स् प्राथमीक विद्यालय, फोंडें श्री कटमगाळ दादा पंगड
 6. कुंकळी 20/08/2022 2.00 सी. ई. एस महाविद्यालय, कुंकळ्ळे सी. ई. एस महाविद्यालय, कुंकळ्ळे
 7. केपें 20/08/2022 2.00 सर्वोदया स्कुल, कुडचडें सरकारी म्हाविद्यालय, केपें
 8. सत्तरी 20/08/2022 9.00 सरकारी विद्यालय, भुंयपाल साहित्य मंथन, सत्तरी
 9. मडगांव 1 20/08/2022 9.00 कोंकणी भाशा मंडळ, मडगांव रोझरी महाविद्यालय, नावेली, साश्ट
 10. मडगांव 2 20/08/2022 9.00 कोंकणी भाशा मंडळ, मडगांव रोझरी महाविद्यालय, नावेली, साश्ट
 11. मुरगांव 20/08/2022 2.00 सँट अँन्ड्र्यु हाय स्कूल, वास्को आघाज- रायजींग ऑफ युथ
 12. दिवचल 20/08/2022 2.00 अवर लेडी ऑफ ग्रेस हायस्कुल, दिवचल दिवचल कोंकणी सेवा केंद्र
 13. पेडणें 20/08/2022 9.00 ए.डी.ई.आय कार्यालय, पेडणें संत सोयरोबानाथ अंबिये सरकारी महाविद्यालय, पेडणें
 14. तिसवाडी 20/08/2022 9.00 कला आनी संस्कृती संचालनालय, पाटो, पणजी गोंय विद्यापीठ
 15. म्हापशें 1 20/08/2022 2.00 जि. एस. आमोणकार विद्यामंदीर, म्हापशें रोटरेक्ट क्लब, म्हापशें
 16. म्हापशें 2 20/08/2022 2.00 जि. एस आमोणकार विद्यामंदीर, म्हापशें सँट झेवियर्स महाविद्यालय, म्हापशें.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here